Rozprawka Po Angielsku Opinion Essay Rubric

Rozprawka nie jest prostą formą pisemną. Warto więc poznać schemat według którego powinno się ją tworzyć. Taka umiejętność z pewnością przyda się na lekcjach języka angielskiego oraz na egzaminie maturalnym.

1

Porady ogólne:

styl pracy powinien być formalny
wypracowanie nie może zawierać form ściągniętych (np. piszemy "it is" a nie "it's")
należy używać strony biernej (jak najczęściej)
warto użyć dodatkowo zaawansowanych technik językowych jak np. okresy warunkowe i inwersja
praca powinna składać się z 200-250 wyrazów
wstęp i zakończenie mają mieć podobną objętość
oba akapity w rozwinięciu również powinny mieć podobną objętość
we wstępie należy zawrzeć tezę
w zakończeniu subiektywna opinia
należy używać linking words
słownictwo powinno być wyszukane, bogate
należy unikać powtórzeń wyrazowych


2

Wstęp:

We wstępie przedstawiamy problem, którego dotyczy rozprawka. Wstęp powinien zawierać obiektywną tezę (opinia autora pojawia się dopiero w zakończeniu). np. „Using social networking sites has its pros and cons.” Wstęp powinien być krótki i składać się z ok. 20-50 słów


3

Rozwinięcie:

Rozwinięcie składa się z dwóch akapitów. Pierwszy zawiera argumenty przemawiające za czymś (zalety), drugi zaś wady. Ważne aby liczba argumentów w obu akapitach była identyczna (np. 2 zalety i 2 wady lub 3 zalety i 3 wady). Do każdego argumentu dopisujemy krótkie jego objaśnienie (justification). Argumenty nie powinny być zbyt ogólne. Liczy się konkret. Nie powinny być też być zbyt błahe, gdyż ich zadaniem jest przekonanie do prezentowanego poglądu. Przed rozpoczęciem pisania warto jest zrobić sobie krótką listę 3-4 zalet i wad (najlepiej po angielsku) i wybrać najciekawsze z nich. W trakcie pisania należy zdecydować się czy użyje się po 2 czy po 3 argumenty, w zależności od tego w jakim stopniu się rozpisaliśmy - jeśli po dwóch argumentach mamy 130-150 wyrazów, oznacza to, że jesteśmy już w połowie i chcąc zmieścić się w limicie musimy przejść już do drugiej części rozwinięcia. Jeśli zaś po przytoczeniu drugiego argumentu wyrazów jest 100-120, należy dopisać trzeci, aby później osiągnąć wymagane minimum 200 słów.

Przydatne słownictwo:

To present argument:
firstly
secondly
finally
last but not least
in addition 
furthermore 
moreover 
what is more 
the first/second/third/most important/main/last argument in favor/against ... is ...
the first advantage of... is...

To give examples:
for instance 
for example 
to demonstrate
as a result
for this reason 
consequently
to illustrate 
as an illustration 

To contrast:
on the other hand 
however
from another point of view 
nonetheless 
nevertheless 


4

Zakończenie:

W zakończeniu wyrażamy swoją opinię oraz dodajemy do niej krótki komentarz. Zakończenie powinno być podobnej objętości jak wstęp.


Przydatne słownictwo:

To begin conclusion:
all in all
taking all this into consideration

To show opinion:
I think that arguments above are in favour of fact that...
I believe that...
I am sure that the advantages outweight disadvantages.
I think that ... has its pros and cons althoug the disadvantages outweight advantages.


5

Uwagi i spostrzeżenia

 • Należy pamiętać o poprawności ortograficznej i gramatycznej oraz o prawidłowej kompozycji (podziale na akapity) i o widełkach dot. ilości wyrazów (200-250)


CZYM JEST FOR AND AGAINST ESSAY?

Jednym z zadań na egzaminie Cambridge English: First jest napisanie rozprawki za i przeciw (for and against essay). Należy przedstawić zalety i wady danego zagadnienia oraz przedstawić rzeczowe argumenty, dzięki którym Twoja wypowiedź pisemna będzie prowadzić do konkluzji adekwatnej do tematu pracy. Pamiętaj o zachowaniu właściwej objętości pracy: 140-190 słów.

PRZYGOTUJ SIĘ DO EGZAMINU FCE JESZCZE SKUTECZNIEJ
Jeżeli przygotowujesz się do egzaminu Cambridge English: First to koniecznie sprawdź ofertę książek, które przygotują Ciebie do egzaminu FCE.
Zobacz ofertę

Poprawnie napisana rozprawka za i przeciw składa się zazwyczaj z czterech akapitów:

 1. WSTĘP – ogólne przedstawienie zagadnienia w sposób przejrzysty i przykuwający uwagę czytelnika. Możesz napisać, że istnieją dobre i złe strony pewnego zjawiska, ale nie wymieniaj ich jeszcze w pierwszym akapicie. Warto pokusić się o pytanie retoryczne, aby wzbogacić swoją wypowiedź i wzbudzić zainteresowanie osoby czytającej Twoją rozprawkę.
 2. ZALETY – wybierz 2-3 argumenty i uzasadnij je. Ciekawym rozwiązaniem jest także zastosowanie cytatu znanej osoby, który wpasowałby się idealnie w tok zapisanych przemyśleń.
 3. WADY – jak wiadomo niemal wszystko ma dwie strony medalu. Zastanów się nad cechami negatywnymi danego zagadnienia. Zapisz je i rozwiń jak w przypadku zalet.
 4. ZAKOŃCZENIE – podsumowanie uwzględniające negatywne lub pozytywne stanowisko autora. W ostatnim akapicie możesz jasno przedstawić osobiste spojrzenie na daną kwestię.

JAK NAPISAĆ DOBRĄ ROZPRAWKĘ PO ANGIELSKU? – WSKAZÓWKI

Zanim zabierzesz się do tworzenia eseju warto zapamiętać kilka zasad, dzięki którym napiszesz poprawny tekst rozprawki. Pamiętaj to nie list do przyjaciela! Wypracowanie musi być napisane w stylu formalnym. Co to oznacza w praktyce? Budujesz zdania złożone połączone odpowiednimi spójnikami (moreover, additionally), nie używasz form skróconych (don’t -> do not) i stosujesz słownictwo na poziomie B2+ (interesting -> gripping). Nie należy stosować zaimków osobowych „I – we” ponieważ wyraźnie wskazują one na opinię osoby piszącej. Zastąp je formą bezosobową, stroną bierną a także inwersją stylistyczną. Takie „wspomagacze językowe” sprawią, że rozprawka za i przeciw będzie czytelna a tym samym lepiej oceniona przez egzaminatora.

Każdy akapit powinien rozpoczynać się od tzw. topic sentence. To nic innego jak krótkie zdanie, które przedstawia ogólny zarys danego akapitu. Możesz napisać np.: „There are various benefits of using public transport.”

PRZYDATNE WYRAŻENIA, DZIĘKI KTÓRYM TWOJA ROZPRAWKA ZA I PRZECIW ODNIESIE SUKCES

1. Przytaczanie przykładów i kontrastu:

 • for example / for instance – na przykład
 • however / although – jednakże / chociaż
 • despite / in spite of – pomimo
 • on the one hand / on the other hand – z jednej strony / z drugiej strony
 • therefore / as a result / thus – zatem / tak więc
 • moreover / in addition – co więcej / ponadto
 • be in favour of / be against – być za / przeciw

2. Wymienianie argumentów:

 • in the first place – po pierwsze
 • to start with – na początek
 • firstly / secondly / thirdly – po pierwsze / drugie / trzecie
 • besides – poza tym
 • finally – na koniec

3. Prezentacja argumentów typu „for”:

 • the main advantage of … is that – główną zaletą … jest to, że
 • it is believed / said that – sądzi / mówi się, że
 • a number of people are in favour of – niektóre osoby są za …
 • another benefit is that – kolejną zaletą jest to, że
 • not only is it a great asset, but also – nie tylko jest to dużą zaletą, ale również …

4. Prezentacja argumentów typu „against”:

 • opponents point out that – przeciwnicy zwracają uwagę, że
 • however,it needs to be added that – jednakże, należy dodać, że
 • from an ethical point of view – z etycznego punktu widzenia
 • the issue is far from being solved, but – długa jeszcze droga do rozwiązania tego problemu, ale

5. Podsumowanie:

 • in conclusion – na zakończenie
 • it is clear from the above evidence that – z powyższych punktów wynika, że
 • to sum up – podsumowując
 • all in all – ogólnie rzecz biorąc
 • taking all this into consideration / account – biorąc wszystko pod uwagę
 • on balance – po namyśle

PRZYKŁAD ANGIELSKIEJ ROZPRAWKI ZA I PRZECIW

TO SHOP OR NOT TO SHOP AT WEEKENDS?

It is commonly known that doing the shopping at weekends has become very convenient these days in Poland. A great number of people go shopping on Sundays and they cannot imagine this could be different. There are those who believe that purchasing things should not take place then. Therefore, the question arises whether shops should be open at weekends or not?

This cannot be denied that there are a lot of advantages of shopping at weekends. Firstly, the one who is busy can spend long hours walking around a mall to find the best products. Additionally, one can take their friends or family and choose from various forms of entertainment. Besides, stores attract customers by holding sales at the weekend. Thus, it is a sin not to take advantage of it.

Opponents point out that there are more drawbacks of weekend shopping rather than benefits. Someone once said „the quickest way to know a woman is to go shopping with her” and this quote appears to be true in the times of consumerism. As a matter of fact, a shopping mall is treated like a meeting point and the majority of people are inclined to admit they do it just to kill time. Not only do shop assistants need to stay at work, but also they cannot spend leisure with their families. Finally, it is a vicious circle if everyone goes to commercial centres and helps this phenomenon to implant into everyday routine.

To sum up, there are different points of view whether weekend shopping is good or bad. I personally believe that shopping centres ought to be closed and there is enough time to buy items on a daily basis. Most European countries do not have problems with that so why should we?

Pobierz przykład w PDF

INNE RODZAJE ROZPRAWEK W JĘZYKU ANGIELSKIM

Teraz już wiesz jak napisać bardzo dobrą rozprawkę po angielsku. Jeśli szukasz więcej przykładów rozprawek, to koniecznie przeczytaj najnowszy wpis – Ways To Go Green Without Changing Your Lifestyle, w którym podajemy inny rodzaj rozprawki w języku angielskim tzw. rozwiązanie problemu (problem-solution essay). Poznaj więcej przydatnych słówek i gotowych zwrotów.

0 Thoughts to “Rozprawka Po Angielsku Opinion Essay Rubric

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *